Vážení čtenáči SNOW a návštěvníci SNOW.CZ! Soutěž se SKATESHOP.CU byla ukončena. Všem děkujeme za účast! Výdledky budou publikovány do 15.2.2009 zde na www.snow.cz.

"
.{onclick:return !window.open(this­.href)}":[http://www.skateshop.cz]

Trvání soutěže: 1.11.-30.1.2009

Proto aby jste mohli nosit toto luxusní oblečení stačí jen málo. A to odpovědět na tři jednoduché otázky a trefit co nejlíp otázku čtvrtou. Tři soutěžící, kteří správně odpoví na otázky č. 1 až 3 a zároveň budou nejblíže skutečnému počtu zobrazených stránek na portále SNOW.CZ  v období trvání soutěže, vyhrávají balíček Skateshop.

Výhra:
3x balíček Skateshop:
•    triko
•    čepice
•    pásek
•    ponožky
•    trenýrky

Pravidla soutěže:
I. Obecná ustanovení
- Soutěž „SOUTĚŽ SE SKATESHOP.CZ“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
- Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
- Organizátorem soutěže je Skateshop.cz s.r.o., IČ: 26843749, DIČ: CZ26843749, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 28175
(dále také jen „organizátor“).
- Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti Skateshop.cz s.r.o., a zaměstnanci partnera soutěže.
- Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
- Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
- Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
- Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
- Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
- Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou *), odpoví správně na 13 soutěžních otázek.
- Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
- Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
- Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
- Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
- Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže
- Soutěž bude probíhat od 1. 11. 2008 do 30. 11. 2008 na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení 3 znalostních otázek a co nejpřesnější zodpovězení rozstřelové otázky. Soutěžící mají možnost najít nápovědu pro znalostní otázky na stránkách organizátora (www.skateshop.cz, www.skateshopteam.cz), na které bude ze stránek soutěže odkazováno. O výherci rozhodne co nejpřesnější zodpovězení rozstřelové otázky („Kolik bude zobrazeno stránek v průběhu trvání soutěže (1.-30.11.2008) na webu SNOW.CZ?“ (Měřeno dle statistiky Google Analytics)), při více shodných nejbližších odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
- Účastník soutěže odpoví na znalostní otázky, vyplní rozstřelovou otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
- Jméno výherce oznámí organizátor soutěže  na www.snow.cz do dne 5. 3. 2009.  na základě zaslaných odpovědí, a to ze soutěžících, kteří odpověděli správně na 3 znalostn otázky.

III. Předání výher
- Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 10. 12. 2008. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry, případn informace o zaslání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
- Ceny výhercům předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výherci nebo zašle doporučeně na adresu výherce do měsíce po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
- Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobným dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
- Výhra je nepřenosná na další osoby.