Podobný test se uskutečnil už v roce 2011. Od té doby na trhu přibyla spousta nových přístrojů a cílem testu bylo ověřit jejich reálný dosah, přesnost a funkčnost v jednotlivých fázích hledání zasypaného:

– 1. fáze - zachycení prvního signálu,
– 2. fáze - přiblížení se k zasypanému,
– 3. fáze - přesné dohledání zasypaného
– 4. fáze - samotné nalezení a vyhrabání zasypaného (pomocí sondy a lopaty)Test byl prováděn podle metodiky DAV – Sicherheitsfor­schung a byl zaměřený na ověření prvních tří fází hledání zasypaného. Během testu se simulovaly jednotlivé fáze hledání zasypaných osob při skutečné lavinové nehodě a také vícečetné zasypání (zasypání vícero osob najednou).


V první řadě je třeba poděkovat výrobcům, kteří bez váhání pro daný test zapůjčili Středisku lavinové prevence své přístroje. Testu se zúčastnilo celkem 8 nejnovějších trojanténových vyhledávačů (Arva Neo, bca Tracker 3, Mammut Pulse, Ortovox 3+, Ortovox S1+, Ortovox ZOOM+, Pieps PRO a Pieps SPORT). Od každého typu bylo k dispozici 5 přístrojů, ze kterých se 3 náhodně vybrané podrobily testu. V předcházejících testech (DAV, UIAGM – ČR, …) byl vždy jako zasypaný vyhledávač použitý jeden a ten samý přístroj. Samozřejmě na trhu je řada přístrojů a každý zasypaný by chtěl mít ten, který nejlíp vysílá, a každý, kdo hledá kamaráda v lavině, by chtěl mít přístroj s nejlepším dosahem. Z tohoto důvodu se testoval nejen dosah přístrojů, ale i jejich vysílání. V praxi to znamenalo, že přístroj, který byl zasypaný, se měnil. Tím pádem bylo možné určit i kvalitu jeho vysílání, která je pro zasypaného člověka klíčová.
Dosah přístrojů – 1. fáze hledání zasypaného

Rozhodujícím faktorem v první fázi hledání zasypaného je dosah lavinového vyhledávacího přístroje. Výrobci udávají ve svých marketingových materiálech maximální dosah přístrojů v ideálním postavení vysílající a přijímající antény (směr X proti směru X). Taková situace je však spíš výjimečná. Antény jsou ve většině případů postavené v méně výhodných polohách. V těchto případech se jejich dosah snižuje až na 48 % (viz obrázek 1 (Franz KRÖLL, Rakousko – New Switch-over (SMART ANTENNA) Antenna- Technology and Consequences on receiving range, IKAR 2011). Z tohoto důvodu byly přístroje testovány tak, že vysílající anténa byla v poloze X, potom Y a Z (od nejvýhodnější po nejméně výhodnou polohu). Zaznamenávala se vzdálenost, při které byl zachycen první signál („Beep“). Potom i vzdálenost, ve které přístroj zachytil stabilní signál.


V roce 2015 jsme všech 8 typů přístrojů pro zvýšení objektivity testovali proti vysílajícímu přístroji Arva Neo, bca Tracker 3, Mammut Pulse, Ortovox S1+ a Pieps DSP PRO ve všech třech polohách antény (X, Y a Z). V případě přístroje Ortovox S1+, který má tzv. smart anténu (systém přístroje zvolí na vysílání výhodněji umístěnou anténu), jsme testovali přístroje ve směru Zy a Zz.


Z naměřených hodnot vyplývá, že dosah přístrojů se zkracuje při polohách antény ve směru osy Y a nejvíc ve směru osy Z. V méně výhodných polohách antén se zvětšuje i rozdíl mezi prvním signálem a stabilním signálem. Téměř u všech přístrojů platí, že příjem signálu se zlepšuje, když je vysílající přístroj té samé značky. Celkově můžeme konstatovat, že u vysílače bca Tracker 3 měl nejlepší dosah přístroj bca Tracker 3. U ostatních vysílačů (Arva Neo, Mammut Pulse, Ortovox S1+ a Pieps DSP PRO) měl nejlepší dosah přístroj Arva Neo.Vzájemné polohy přístrojů při testu 1a) poloha X, 1b) poloha Y 1c) nepříznivá poloha ZŠířka hledacího pásu doporučená výrobcem a realita

Šířka hledacího pásu zohledňuje dosah lavinového přístroje. Je důležitá pro efektivní prohledání celého nánosu laviny. Z minimální naměřené hodnoty pro jednotlivé přístroje jsme vypočítali šířku prohledávacího pásu a porovnali ji s manuálem k přístroji. Všechny přístroje mají v manuálu uvedené nadsazené hodnoty nebo hodnoty při ideální pozici antén. Uživatel přístroje by si měl rozhodně zúžit doporučenou šířku prohledávacího pásu!Tabulka č. 1 Srovnání doporučené a vypočítané šířky vyhledávacího pásu


Přístroj     Minimum (m) Vysílač     Vypočítaná šířka hledacího pásu (m) Doporučovaná šířka z manuálu přístroje (m)
Arva Neo     19 Mammut Pulse     38 40
bca Tracker 3     15 Arva Neo     30 40
Mammut Pulse     16 Pieps DSP PRO     32 50
Ortovox 3+     14 Mammut Pulse     28 40
Ortovox S1+     17 Mammut Pulse     34 50
Ortovox ZOOM+     11 Arva Neo     22 40
Pieps DSP PRO     16 Arva Neo     32 60
Pieps DSP SPORT     17 Arva Neo     34 50Rozdíl mezi prvním a stabilním signálem

Rozdíl mezi prvním a stabilním signálem Oproti výsledkům z Testu 2011 přístroje dosáhly v poloze antény ve směru osy Y výrazného zlepšení. Rozdíl mezi prvním a stabilním signálem zůstal na přibližně stejné úrovni.Tabulka č. 2 Srovnání prvního a stabilního signálu z testu 2011 a 2015


  Beep X (m) Signál X (m) Beep Y (m) Signál Y (m) Beep Z (m) Signál Z (m)
TEST 2011 40 37 25 22 26 21
TEST 2015 41 38 31 27 25 21Odchylka mezi skutečnou a zobrazenou vzdáleností na displeji přístroje je rozdíl vzdálenosti mezi tím, co přístroj ukazuje na displeji, a reálnou vzdáleností. Oproti minulému testu se odchylky v průměru mírně zvýšily. Samozřejmě čím menší odchylka, tím vám přístroj podá lepší informaci o tom, v jaké vzdálenosti se nachází zasypaný (viz tabulka č 3).
Tabulka č. 3 Odchylky od skutečné a zobrazované vzdálenosti


  Anténa X (%) Anténa Y (%) Anténa Z (%) Průměr (%)
Arva Neo 30 73 140 81
bca Tracker 3 66 70 216 117
Mammut Pulse 42 79 137 86
Ortovox 3+ 29 52 125 69
Ortovox S1+ 27 77 134 79
Ortovox ZOOM+ 37 64 115 72
Pieps DSP PRO 33 76 126 78
Pieps DSP SPORT 30 79 140 83
      CELKEM 83Odchylka od přímého směru – 2. fáze hledání zasypaného

Signál se z lavinového vyhledávacího přístroje šíří v elipsách. Ty jsou větší v případě nepříznivější polohy vysílající antény (polohy Y a Z). U tohoto měření se zjišťovala odchylka od přímého směru mezi bodem, ve kterém přístroj zaznamenal stabilní signál, a vysílajícím přístrojem. Čím je odchylka na kratší dráze větší, tím menší je efektivita hledání.Výsledky Testu 2015 potvrdily, že pokud je vysílající anténa v poloze Z, je tato situace pro zasypaného i pro záchranáře nejnepříznivější. Prodlužuje se nejen vzdálenost, kterou musí ujít záchranář k zasypanému, ale i doba do jeho nalezení!Přesnost přístrojů – 3. fáze hledání zasypaného

Přesná lokalizace zasypaného je pro rychlé a efektivní hledání velmi důležitá. Pro ověření přesnosti jednotlivých přístrojů jsme použili test, při kterém byl vysílající přístroj zasypaný v hloubce 0,55 m a 1,55 m. Testovaný přístroj jsme přibližovali zleva, ze vzdálenosti 3 m, až do místa přesně nad zasypaným přístrojem. Každých 10 cm jsme zaznamenávali naměřenou (zobrazenou) hodnotu z displeje testovaného přístroje. Téměř všechny přístroje ukazují na svém displeji menší než skutečnou vzdálenost (do 10 %)! Tuto skutečnost musí uživatel přístroje při sondování brát na vědomí. Proto je nutné sondovat hlouběji a do spirály s rozestupy max. 25 cm.Vícečetné zasypání

Při lavinové nehodě může dojít k zasypání vícero osob, které se mohou v lavinovém nánosu nacházet v těsné blízkosti. Situaci, ve které je vysíláno vícero signálů, musí mít každý dobře natrénovanou. Je potřeba znát metody hledání v takovéto situaci (metoda 3 kruhů, mikropásy…), nebo mít přístroj umožňující „značení“ zasypaných. Nejnovější digitální přístroje svými funkcemi napomáhají k urychlení nalezení zasypaných, ale při nehodě je už pozdě číst návod k použití.


U všech přístrojů jsme testovali funkci „Mark“. Přístroj nás vedl k prvnímu, druhému a třetímu zasypanému. GPS přístroj se submetrovou přesností zaznamenal trasu a čas nalezení zasypaných přístrojů. Ortovox ZOOM+ tuto funkci nemá, proto nebyl testován.


Všechny vyhledávací přístroje (s výjimkou bca Tracker 3) v Testu 2015 našly všechny zasypané přístroje. Funkce „Mark“ se výrazně zlepšila! Je to velký pokrok oproti výsledkům z testu 2011.
Přístroj bca Tracker 3 má při vícečetném zasypání jinou filozofii než ostatní přístroje. Uživatel si musí být vědom toho, že Tracker dokáže označit jen jeden přístroj, ale jen v určitém časovém intervalu!Přístroj     Průměrný čas (s)     Průměrná vzdálenost (m)
ORTOVOX 3+     3:25     90
PIEPS DSP SPORT     3:23     91
ARVA NEO     2:32     91
PIEPS DSP PRO     2:44     94
ORTOVOX S1     3:20     106
MAMMUT PULSE     3:35     113
BCA TRACKER 3     6:48     151Závěrečné shrnutí a vyhodnocení testu 2015

Cílem testu 2015, stejně jako u testu v roce 2011, nebylo najít nejlepší a nejhorší lavinový vyhledávací přístroj, ale zjistit reálné parametry nových přístrojů dostupných na slovenském, českém nebo polském trhu. Všechny přehledy jsou v abecedním pořadí nebo v pořadí, v jakém jsme jednotlivé přístroje testovali.


Test č. 1 - Dosah přístrojů

 • Zlepšení jen v ose Y.
 • Rozdíly mezi reálnou vzdáleností a vzdáleností zobrazenou na displeji přístroje jsou větší než v roce 2011.
 • Šířka doporučeného vyhledávacího pásu podle manuálů k jednotlivým přístrojům je zavádějící!

Test č. 2 - Odchylka od přímého směru

 • V nepříznivé poloze v ose Z jsou výsledky stále beze změn.

Test č. 3 - Přesnost přístrojů

 • Bez výrazných změn.

Test č. 4 - Vícečetné zasypání

 • U všech přístrojů kromě bca Tracker 3 jsme zaznamenali zlepšení (bca má jinou filozofii při hledání vícero zasypaných)! Oproti testu 2011 všechny přístroje kromě bca Tracker 3 našly všechny zasypané přístroje. A u všech fungovala funkce „Mark“.
Přehled jednotlivých pípáků


ARVA NEO

Dosah: Velmi dobré dosahy v ose X a Y, a to i v případě, že je Arva i vysílačem. Akceptovatelný dosah má i v ose Z. Nejméně mu vyhovuje hledání přístroje Mammut.
Vysílání: V ose Z je horší.
Odchylka a přesnost: Dobrý a velmi přesný přístroj.
Vícečetné zasypání: Velmi dobrý přístroj – efektivní a přesné směrování k zasypaným. Samotné označování je dobré.
Jiné hodnocení: Intuitivní přístroj, jednoduché ovládání, ale větší hmotnost.
bca TRACKER 3

Dosah: Velmi dobré dosahy v ose X, akceptovatelné v ose Y a Z. V nepříznivých polohách hledá hůř Ortovox S1+ a Arva Neo. Nejlíp hledá přístroje bca.
Vysílání: Velmi dobrý vysílač pro všechny typy přístrojů.
Odchylka a přesnost: Velmi přesný přístroj.
Vícečetné zasypání: Přístroj má jinou filozofii vyhledávání vícero zasypaných, označuje jen na určitou dobu.
Jiné hodnocení: Futuristické provedení – výrazná červená čísla, zvuky.
MAMMUT PULSE

Dosah: Velmi dobré dosahy v ose X a Y, akceptovatelné v ose Z. Hůře hledá přístroje Ortovox a Pieps. Nejlíp vyhledává Mammut.
Vysílání: V ose Z je horší.
Odchylka a přesnost: Dobrý a velmi přesný přístroj.
Vícečetné zasypání: Dobrý přístroj – efektivní a celkem přesné směrování k zasypaným, občas ztráta signálu, potom si nepamatuje označené oběti, samotné označování dobré.
Jiné hodnocení: Analogový režim/mód – pro pokročilé velmi dobrá pomůcka.
ORTOVOX 3+

Dosah: Velmi dobrý dosah v ose X a Y, akceptovatelný dosah v ose Z. Nejlíp vyhledává Ortovox a bca, nejhůř Mammut.
Vysílání: Netestované.
Odchylka a přesnost: Dobrý a velmi přesný přístroj.
Vícečetné zasypání: Dobrý přístroj – efektivní a celkem přesné směrování k zasypaným, občas ztráta signálu, potom si nepamatuje označené. Samotné označování dobré.
Jiné hodnocení: Smart anténa.
ORTOVOX S1+

Dosah: Velmi dobré dosahy ve směru osy X a Y, akceptovatelné v ose Z. Nejhůř se mu hledá Mammut a někdy v ose Y samotný Ortovox.
Vysílání: Vyrovnané vysílání ve všech osách.
Odchylka a přesnost: Velmi přesný přístroj.
Vícečetné zasypání: Dobrý přístroj – efektivní a celkem dobré směrování k zasypaným, občas nestabilní směrování. Samotné označování dobré.
Jiné hodnocení: Smart anténa. Při kontrole přístrojů ve skupině upozorní na velkou odchylku ve frekvenci přístrojů.
ORTOVOX ZOOM+

Dosah: Velmi dobré a dobré dosahy v ose X a Y, problematické ve směru osy Z. Nejméně mu vyhovuje vyhledávat přístroj Arva v nepříznivých polohách antény – až nedostatečné dosahy.
Vysílání: Netestované.
Odchylka a přesnost: Velmi přesný přístroj.
Vícečetné zasypání: Netestované – nemá funkci pro označování.
Jiné hodnocení: Smart anténa.
PIEPS DSP PRO

Dosah: Velmi dobrý dosah v osách X a Y, horší v poloze Z, hlavně pokud je vysílačem Arva.
Vysílání: V ose Z je horší.
Odchylka a přesnost: Velmi přesný přístroj, ale při poloze vysílací antény v ose Z je značně velká odchylka od přímého směru.
Vícečetné zasypání: Velmi dobrý přístroj – efektivní a přesné směrování k zasypaným. Samotné označování dobré.
Jiné hodnocení: Podpora iProbe pro případy vícečetného zasypání.
PIEPS DSP SPORT

Dosah: Velmi dobrý dosah v osách X a Y, horší v poloze Z, hlavně pokud je vysílačem Arva.
Vysílání: Netestované.
Odchylka a přesnost: Dobrý a velmi přesný přístroj.
Vícečetné zasypání: Velmi dobrý přístroj – efektivní a přesné směrování k zasypaným. Samotné označování dobré.
Jiné hodnocení: Podpora iProbe pro případy vícečetného zasypání.
Hodnocení jednotlivých přístrojů

Pro hodnocení přístrojů jsme zvolili 5stupňovou škálu:

 • velmi dobrý (zelená barva)
 • dobrý (světle zelená barva)
 • akceptovatelný (žlutá barva)
 • problematický (oranžová barva)
 • nedostatečný (červená barva).


Pokud je v kroužku č. 1, znamená to, že údaj byl naměřený v situaci, kdy byl jako vysílač použit přístroj Arva Neo. Pokud je v kroužku č. 2, vysílač byl bca Tracker, pokud č. 3 – Mammut Pulse, č. 4 – Ortovox S1+ a pokud č. 5, tak vysílač byl Pieps DSP PRO.Pro jednotlivé testy jsme zvolili následující kritéria:Hodnocení Dosah Odchylka Přesnost
Velmi dobrý Nad 25 m Do 25 % Do 10 %
Dobrý 21 až 25 m 26 až 35 % 11–20 %
Akceptovatelný 18 až 21 m 36 až 45 % 21–30 %
Problematický 15 až 18 m 46 až 55 % 31–40 %
Nedostatečný Míň než 15 m Nad 55 % Nad 40 %
Výsledky je možné interpretovat různě – to je už na každém, kdo se nad výsledky jen trochu zamyslí. Naše hodnocení jednotlivých přístrojů je uvedeno v přiložené tabulce.

Jak je vidět z naměřených a vypočítaných údajů, každý z přístrojů má své silnější a slabší stránky. Je důležité si uvědomit, že každý přístroj je tak dobrý, jak je dobrý jeho uživatel!Text a foto: Středisko laviné prevence Jasná