Tento článek vyšel v časopise SNOW 101 (únor 2017)


Na textu se podíleli: Pascal Haegeli, Markus Falk, Emily Procter, Benjamin Zweifel, Frédéric Jarry, Spencer Logan, Kalle Kronholm, Marek Biskupič, Hermann Brugger


Pochopitelně se na slibně se rozvíjející trh snaží dostat další firmy a konkurence roste. Pro uživatele z toho vyplývá mnoho výhod: jednoznačně pozitivními trendy jsou snižování cen, významně se snižuje hmotnost batohů a zároveň roste jejich spolehlivost. Lavinové batohy mají obrovský potenciál zachraňovat lidské životy, protože jsou jediným lavinovým vybavením, které dokáže aktivně zabránit zasypání nebo snížit jeho závažnost. Některá lavinová centra tak nyní doporučují lavinové batohy jako užitečný doplněk k tradičnímu lavinovému vybavení (vyhledávač, lopata, sonda).

Zatímco mechanismus fungování batohů byl dobře potvrzený matematicko-fyzikálními modely a testy přímo v terénu, jejich přesný efekt na úmrtnost v lavině je stále předmětem rozsáhlé diskuze. Hodně výrobců prezentuje lavinový batoh jako dokonalý záchranný prostředek (97 % přežití, 8x bezpečnější). Ale mnoho lavinových specialistů varuje, že počet zachráněných na 100 úmrtí může být jen jednociferné číslo. Je velmi těžké určit, kde leží pravda.

Cílem tohoto článku je poskytnout aktuální pohled na účinnost lavinových batohů. Článek vychází především ze studie, kterou publikoval v časopise Resuscitation kolektiv autorů pod vedením kanadského odborníka na laviny Pascala Heageliho, profesora z university Simon Fraser ve Vancouveru.


Počet lavinových nehod s lavinovým batohem v jednotlivých zemích do roku 2012


Při návrhu studie byly zásadní tyto otázky:

  • Jak lavinový batoh ovlivňuje moji šanci, že se stanu obětí laviny?
  • Kolika lavinovým úmrtím by se dalo zabránit při masívním rozšíření lavinových batohů?

Statistické veličiny, které nám umožní odpovědět na tyto otázky, jsou rozdíl v úmrtnosti v případě otázky č. a poměr úmrtnosti v případě otázky č. . Předchozí analýzy účinnosti lavinových batohů byly realizovány na základě údajů sesbíraných jedním z výrobců (ABS, Německo) ve spolupráci s Institutem pro výzkum sněhu a lavin ve Švýcarsku (SLF). Údaje se většinou týkají nehod z Evropy a zahrnují všechny druhy lavin od velkých vícečetných strhnutí až po malé splazy. Jedním z cílů naší studie bylo sesbírat větší a geograficky rozmanitější soubor dat, který by byl vhodnější k posouzení účinnosti lavinových batohů v celosvětovém měřítku. Celkem se nám podařilo sesbírat dobře zdokumentované laviny ze 7 zemí (Kanada, Norsko, Francie, USA, Slovensko, Švýcarsko, Itálie), v nichž byl aspoň jeden lavinou stržený vybavený lavinovým batohem. Protože je účelem lavinového batohu snižovat riziko zasypání, zaměřili jsme se na laviny, které mají potenciál člověka zasypat úplně. Celkem se nám podařilo sesbírat 245 lavinových nehod s 424 strženými osobami. Z nich 245 (58 %) mělo nafouknuté vaky lavinového batohu a 61 (14 %) lidem se z nějakého důvodu airbagy nenafoukly. 171 (28 %) stržených nebylo batohem vybaveno.STUPEŇ ZASYPÁNÍ

Na povrchu   Stržený se nachází na povrchu laviny, je dobře viditelný.
Částečné – nekritický   Stržený má zasypanou část těla, ale hlava je nezasypaná (má přístup ke vzduchu).
Částečné – kritický   Stržený má zasypanou část těla s hlavou (nemá přístup ke vzduchu).
Úplné   Stržený je zasypaný úplně, není viditelná žádná část jeho těla.

I navzdory tomu, že se výrobci lavinových batohů a vědci snaží aktivně a intenzivně monitorovat každou lavinovou nehodu, u níž byl aktivován lavinový batoh, hodně lavinových nehod s batohy, při kterých se nic vážného nestalo, zůstávají nenahlášené. Jednoduše řečeno, některé nehody, při kterých batoh pomohl, ale nic vážného se nestalo, nemusely být nahlášeny, a tím pádem se do statistik nedostaly. Rozdíl mezi nahlášenými a nenahlášenými nehodami analýzu účinnosti batohů zkresluje. Proto, abychom se dobrali co nejpřesnějších výsledků, vybrali jsme ze všech nehod jen ty, při nichž byli strženi jak uživatelé batohu, tak i ti, kteří lavinový batoh neměli. Za cenu snížení statistického počtu nehod jsme získali soubor dat, ve kterém můžeme lépe porovnat úmrtnost s lavinovým batohem a bez něj. Samozřejmě, že výsledky jsou stále mírně zkreslené – vážnějších nehod s vícečetnými strhnutími je započítáno více. Tomu se ale při takovémto typu analýzy nedá zabránit, jen je třeba to mít při interpretaci výsledků na paměti.

Co jsme zjistili?

Výsledek potvrdil, že lavinové batohy výrazně snižují úmrtnost v lavinách, ale jejich účinnost je nižší, než se původně předpokládalo. Batohy ovlivňují úmrtnost nepřímo tím, že mají vliv na stupeň zasypání (viz tabulka Stupeň zasypání). Stupeň zasypání ovlivňují i jiné faktory, a to: velikost laviny (čím větší lavina, tím vyšší pravděpodobnost kritického zasypání) a potenciál traumatického poranění (velké poranění = vyšší pravděpodobnost kritického zasypání).

Úmrtnost je v první řadě určována stupněm zasypání, velikostí laviny a vážnými traumatickými zraněními. V případech kritického zasypání (kdy nemá člověk volnou hlavu a schopnost dýchat) dosáhla úmrtnost 43,7 %. V případech nekritického zasypání 2,9 %. Což je značný rozdíl a v podstatě to znamená, že ten, kdo zůstane zasypán nekriticky, má výrazně vyšší šanci na přežití. Ovšem pouze tehdy, pokud nemá žádná rozsáhlá mechanická zranění.

Pokud člověk nemá lavinový batoh, riziko kritického zasypání je 47,0 %. Pokud ho má a podaří se mu ho aktivovat, je riziko 20,1 %. Riziko kritického zasypání je tedy s lavinovým batohem víc než dvakrát nižší.

Nesmíme ovšem zapomínat ani na těch 20,1 %, přibližně pětinu lidí, která přes aktivovaný batoh zůstala kriticky zasypaná – v jejich případě nastal po zasypání boj s časem.


Vliv použití lavinového batohu na úmrtnost lidí stržených lavinou


Nejdůležitější čísla z celé analýzy jsou tedy následující:
Úmrtnost bez batohu je 22,2 %, úmrtnost s aktivovaným batohem je 11,1%. Ze 100 stržených lavinou bez lavinového batohu 22 lidí zemře a 78 přežije, protože nebyli kriticky zasypaní, byli včas vyhrabaní, případně jim lavina nezpůsobila žádná vážná traumatická zranění.
Ze 100 lidí vybavených lavinovým batohem zemře 11. Jinými slovy ve skupině lidí vybavených lavinovým batohem (a kteří jej použili) přežilo stržení o 11 lidí víc než ve skupině, která lavinový batoh neměla, viz obrázek výše. Tento efekt lavinového batohu je významný, ale není tak velký, jak bylo zjištěno v předchozích studiích (snížení úmrtnosti o 11 % vs. 16 %, Brugget et al. 2007).
Stejně tak i úmrtnost uživatelů batohu je výrazně vyšší, než se dříve předpokládalo, a to 11 % vs. 3 % (tentýž výzkum). Samozřejmě, že údaje jsou částečně zkreslené, protože analyzují vážnější lavinové nehody. Nicméně lze jednoznačně říci, že lavinový batoh nezaručuje přežití v lavině za každých okolností. To v konečném důsledku potvrzuje i mnoho novodobých nehod.Neaktivování/ne­nafouknutí batohu

Doteď jsme se věnovali jen případům, kdy se lavinový batoh podařilo uživateli aktivovat a vaky se nafoukly. Pouze tehdy batoh snižuje úmrtnost o oněch 11 %. V případě selhání batoh svou funkci samozřejmě neplní. Při pohledu na všechny nehody se pravděpodobnost neaktivování/ne­nafouknutí airbagů vyšplhala na 20 %. To znamená, že až jedné pětině uživatelů se batoh nepodařilo aktivovat nebo se z nějakého důvodu nenafoukl.

Co většinou zamezilo nafouknutí batohu? Důvody byly následující:

  • V 60 % případů to byla neschopnost uživatele batoh při stržení lavinou aktivovat (stres, malá praxe, časová tíseň,…).
  • Ve 12 % se vyskytla chyba v údržbě systému (například špatně zasunutý zásobník stlačeného plynu).
  • V 17 % došlo k selhání zařízení (konstrukční chyby, hlavně v začátcích).
  • V 11 % byl batoh zničen během stržení lavinou (velké laviny, pády přes skalní útesy).


Poměr neaktivovaných batohů byl výrazně nižší u lavinových „profíků“ (horští vůdci, záchranáři) ve srovnání s rekreačními uživateli. Z toho jednoznačně vyplývá, že je nesmírně důležité znát svůj lavinový batoh, mít práci s ním natrénovanou.


Příčiny nefunkčnosti lavinových batohů

Nejdůležitější na závěr

Zde je shrnutí nejdůležitějších bodů, které ze studie vyplynuly:

  • Lavinový batoh je užitečná část bezpečnostního vybavení při pohybu v lavinovém terénu, ale jeho vliv na úmrtnost je nižší, než se původně předpokládalo.
  • Pro lidi stržené lavinou, která člověka může zasypat a usmrtit, platí, že aktivovaný lavinový batoh snižuje riziko úmrtí z 22 % na 11 %. Nafouknutý batoh zachrání přibližně polovinu lidí, kteří by bez batohu zemřeli. Nenafouknutí či nezdařilá aktivace airbagů jsou nejvážnějším faktorem, který snižuje účinnost lavinových batohů. Jejich četnost se pohybuje kolem 20 %.
  • Když vezmeme v úvahu i počty selhání majitelů a batohů samotných, snižuje se úmrtnost z 22 % bez batohu na 13 % s batohem (viz obr. č. 1). Poměr batohem zachráněných obětí lavin je 41 %. Neboli v praxi lavinový batoh zachrání méně než polovinu lidí, kteří by bez batohu zemřeli.
  • 60 % nenafouknutí je způsobeno chybami uživatelů. Důsledná údržba a praxe s obsluhou batohu jsou nevyhnutelné, pokud chceme, aby batoh správně fungoval.