Tisková zpráva advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři

Pojištění proti úpadku je povinné

Při nákupu zimní dovolené by měli lidé v první řadě žádat u prodejce zájezdů o předložení certifikátu od pojišťovny o pojištění proti úpadku. Cestovní kanceláře mají povinnost doklad o pojištění předkládat spolu s cestovní smlouvou. Často také mají tento certifikát vystavený na viditelných místech v provozovnách nebo na internetových stránkách.

Cestovní smlouva o zájezdu, jehož součástí je ubytování, musí obsahovat jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a další údaje. „Doporučuji klientům, aby při uzavírání cestovní smlouvy trvali na doplnění bodů zájezdu, které považují pro sebe za důležité a za které si i případně připlatili. Mezi ně například patří pokoj s výhledem na horské svahy, úroveň sociálního zařízení, popis stravování nebo to, že součástí ceny zájezdu je vstup do sauny, bazénu a podobně. Pouze při takovéto specifikaci se vyhnou budoucím dohadům, co bylo v ceně zájezdu zahrnuto, a co nikoli,“ vysvětlil Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Reklamaci je třeba uplatnit do tří měsíců

Při nesplnění slíbených služeb, například neodpovídající kvality ubytování či služeb, je klient povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců od skončení zájezdu, jinak právo na náhradu zaniká. Cestovní kancelář odpovídá za porušení závazku vyplývajícího z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda měla závazky splnit osobně, či prostřednictvím jiných dodavatelů. Cestovní smlouvy dále musí obsahovat výši odstupného, které je klient povinen uhradit při odstoupení od smlouvy.

„Výše odstupného a podmínky jsou vždy součástí smluvního ujednání, a proto v určitých případech můžou dosahovat až sta procent. V případě, že se klient nemůže zájezdu zúčastnit, může před jeho zahájením cestovní kanceláři písemně oznámit, že místo něj služby využije někdo jiný. V určitých případech cestovní smlouva obsahuje podmínky a lhůtu, dokdy lze takové oznámení provést,“ řekl Pavel Fráňa.

Cedulka "Za odložené věci neručíme" nic neřeší

Provozovatel, který poskytuje ubytovací služby, odpovídá za škody na věcech, například za ztrátu lyží, které hosté vnesou do hotelu a uloží je do prostoru k tomu vyhrazenému. „Této odpovědnosti se provozovatel nezprostí ani jednostranným prohlášením například, za odložené lyže neručíme‘. Právo na náhradu škody je pak nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději 15 dní po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl,“ dodal Pavel Fráňa.

Za děti odpovídá instruktor

Lyžařský instruktor má odpovědnost za svěřené dítě. Této odpovědnosti se zprostí pouze v případě, že prokáže, že poškození věcí nebo zranění dítěte nezavinil. Finanční kompenzace je pak často vyplacena z pojistky lyžařské školy, pro kterou lyžařský instruktor pracuje a která je právě pro tyto případy pojištěna. „Typickým příkladem, kdy je možné požadovat finanční kompenzaci, je situace, kdy instruktor svěřené dítě neuhlídá a to se na sjezdovce následně poraní. Naopak instruktor neodpovídá za kvalitu lyžařského vybavení, pokud tedy dojde k úrazu například kvůli špatnému seřízení lyží, odpovědnost nese rodič,“ doplnil Pavel Fráňa.